Wijnen Coopman

BTW BE0839.573.305
Rollegemstraat 158
8880 Ledegem

+32 56 50 22 26
+32 486 82 01 37
info@wijnencoopman.be

De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Wijnen Coopman. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen de Wijnen Coopman en de klant en primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Voorwaarden

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Ledegem. Het in omloop brengen van wissels wijkt niet af van die bepaling.
  2. Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten bij aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden geformuleerd binnen de 24 uur na levering der goederen. Geleverde goederen moeten door de klant onmiddellijk bij levering op hun conformiteit nagezien worden.
  3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is de debiteur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de datum van de factuur tot de datum der algehele betaling.
  4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 125 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  5. De goederen blijven eigendom van Wijnen Coopman zolang de factuur niet volledig is betaald. De koper is tot teruggave gehouden binnen de 24 uur na de ingebrekestelling waarin Wijnen Coopman om teruggave verzoekt. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud zal de koper de risico’s van de verkochte goederen dragen.
  6. Foto’s op de website zijn niet bindend en kunnen niet ten nadele van Wijnen Coopman aangewend worden.
  7. In geval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Izegem en de Rechtbanken van Eerste Aanleg en van Ondernemingsrechtbank te Kortrijk bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.